top of page
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
(2021–2023)
Perioada de realizare: 01.09.2021–30.04.2023.

 

Prioritatea strategică: Competitivitate economică și tehnologii inovative (Aria tematică: 4) Tehnologii, sisteme informatice avansate și soluții inovative orientate spre: domenii sociale, asigurarea securității cibernetice, procesarea datelor, prezervarea și valorificarea (prin digitizare) a patrimoniului cultural).

Cifrul: 21.70105.30ȘD.

Director de proiect:  Larisa Balaban, dr., conf. univ.

Vice-director de proiect:  Diana Bunea, dr., conf. univ.

 

Proiectul Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova, o premieră în cercetarea fundamentală și aplicativă în Republica Moldova reprezintă o sinteză a investigațiilor în domeniile muzicii academice și tradiționale, asigurând accesul la informații și acumularea cunoștințelor noi despre cultura și muzica națională și patrimoniul muzical folcloric, contribuind la evaluarea situației actuale reale în domeniul muzical-artistic din RM.

Una din problemele actuale ale contemporaneității rezidă în conservarea, popularizarea, cercetarea și asigurarea accesului liber la patrimoniul cultural-artistic, în cadrul unui amplu proces de identificare și fundamentare științifico-metodică și informațională a acestuia.

Specialiștii în domeniu sunt implicați activ în soluționarea problemelor salvgardării valorilor cultural-artistice naționale. Însă, având în vedere volumul impunător al colecțiilor muzicale de partituri manuscrise din diferite fonduri și de fonograme din Arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și depozitarea dispersată a acestora, procesul de prelucrare digitală a materialelor muzicale se află abia la început. Totodată, numeroasele surse originale (manuscrise, înregistrări și alte materiale multimedia etc.) ce se conțin în arhivele muzicale din RM rămân a fi în mare parte necunoscute mediilor științifice, artistice și publicului larg. Incendiul care s-a produs în 2020 la Filarmonica Națională, nimicind o mare parte a partiturilor și manuscriselor aflate în biblioteca acesteia, a demonstrat un pericol real de pierdere și distrugere a colecțiilor muzicale de patrimoniu. Astfel, se impune urgentarea și activizarea procesului de digitizare a colecțiilor muzicale precum și concentrarea materialelor de patrimoniu muzical academic și tradițional într-un fond digital organizat după criterii și standarde internaționale. La aceasta etapă se preconizează prelucrarea digitală a materialelor care aparțin unui din domeniile importante ale muzicii naționale — creații simfonice, precum și materiale ale expedițiilor folclorice din zona de centru a republicii.
 

Scopul proiectului constă în digitizarea unor obiecte din patrimoniul muzical academic (colecții de muzica simfonică) și tradițional, fapt ce va contribui la conservarea, valorificarea și interpretarea științifico-practică a acestuia.

Obiectivul general constă în dezvoltarea practicii de prelucrare științifică cu scopul digitizării a obiectelor din patrimoniu cultural artistic — ale colecțiilor de muzică academică (simfonică) și tradițională.
 

Drept obiective specifice ale proiectului se impun:

 • Identificarea priorităților de selectare și cercetare a creațiilor muzicale și elaborarea algoritmului de identificare a celor mai reprezentative lucrări;

 • Evaluarea stării fizice, a gradului de cercetare și a posibilității includerii acestora în procesul didactic și practica concertistică;

 • Plasarea creațiilor cercetate în contextul istoriei muzicii naționale;

 • Reînnoirea și implementarea unor metode complexe de valorificare, ce includ componentele textologic, bibliografic, arheografic, muzicologic, etnomuzicologic și artistic;

 • Prezervarea digitală — scanarea propriu-zisă a documentelor muzicale și digitizarea înregistrărilor audio;

 • Pașaportizarea creațiilor și elaborarea metadatelor lucrărilor muzicale;

 • Interpretarea științifică a documentelor muzicale și a materialelor arhivei de folclor în cadrul conferințelor, seminarelor științifice;

 • Promovarea muzicii academice și tradiționale prin diferite metode informaționale și artistice (în viața concertistică din Republica Moldova și peste hotarele ei);

 • Stimularea și dezvoltarea industriei creative în domeniul interpretări muzicale autohtone prin crearea suportului repertorial muzical-artistic interpretativ;

 • Utilizarea materialelor digitizate în cadrul procesului științifico-didactic (teze de curs, de licență, de masterat și doctorat); 

 • Diseminarea valorilor culturii muzicale naționale prin intermediul mass-media, editarea de cataloage ale colecțiilor etc.;

 • Interpretarea științifică a documentelor muzicale identificate și a materialelor arhivei de folclor în cadrul conferințelor, seminarelor științifice;

 • Asigurarea accesului liber la informațiile ce țin de patrimoniul muzical național;

 • Asigurarea accesului liber la informațiile ce țin de patrimoniul muzical național;

 • Schimb cultural, științific și didactic intens.

bottom of page