top of page

Rezultatele cercetării

Rezultatele cercetărilor întreprinse în cadrul proiectului vizează domenii importante precum cultura muzicală națională și patrimoniul muzical folcloric ce țin de cercetările muzicologice, etnomuzicologie ș.a.

Impactul pe care îl au rezultatele obținute în cadrul proiectului este unui de o importanță majoră și contribuie la dezvoltarea domeniului de documentare şi cercetare a patrimoniului muzical din Republica Moldova (folclor şi creație componistică), îmbogățind sursele de informații privind Registrul adnotat al creațiilor compozitorilor din Republica Moldova și Registrul digital al Arhivei de folclor a AMTAP, prin creșterea volumului de cunoştinţe despre colecţiile muzicale publice şi private şi integrarea lor în Registre, prin introducerea în circuitul ştiinţific a colecţiilor importante care fac parte din repertoriul muzical naţional.

Cercetările științifice realizate în cadrul proiectului conțin elemente de originalitate și noutate, deoarece până la momentul actual în RM nu a fost abordată problema valorificării creației muzicale profesionale ca parte componentă a patrimoniului muzical din Republica Moldova. În premieră au fost examinate și valorificate fondurile bibliotecii Sălii cu Orgă și arhivei Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. A fost dezvoltat domeniul de documentare și cercetare a Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creație componistică) prin îmbogățirea surselor de informații privind Registrul adnotat al creațiilor compozitorilor din Republica Moldova.

Registrul digital al Arhivei de folclor a AMTAP, realizat în premieră în Republica Moldova, constituie o realizare științifică de unicat, având în vedere atât lipsa unor astfel de documente arhivistice în alte Arhive similare din Moldova și România, cât și amploarea acestuia. Acesta include peste 20 de poziții ale catalogului, inclusiv adnotări de ordin științific reprezentând o bază de date cu elemente de cercetare științifică primară.

Acest fapt va avea un impact major nu doar în domeniul cercetărilor etnomuzicologice ulterioare, ci și asupra dezvoltării culturii muzicale naționale în general, asupra formării repertoriilor vocale și instrumentale ale interpreților, cât și asupra proceselor de salvgardare a folclorului.

Documentarea patrimoniului naţional de muzică constituie domeniul ce cercetare a proiectului, fiind unul relativ nou pentru muzicologia, etnomuzicologia RM. Scopul proiectului rezidă în dezvoltarea domeniului de documentare şi cercetare a patrimoniului muzical din RM prin examinarea şi valorificarea fondurilor şi colecţiilor muzicale publice şi private.

Au fost elaborate metodele de catalogare şi  instrucţiuni privind structurarea informaţiilor despre creaţia componistică. S-a efectuat documentarea în domeniul catalogării digitale şi elaborării bazelor de date referitor la folclorul muzical. S-a efectuat delimitarea pe perioade de investigare a materialelor audio din Arhiva de folclor a AMTAP. A fost introdus în Registrul digital privind creația componistică, și în Registrului digital al Arhivei de folclor a un număr de lucrări muzicale academice și de surse muzicale folclorice.

Au avut loc 5 Conferințe Științifice Internaționale și 1 Simpozion ştiinţific cu participare internaţională cu scopul dezbaterii publice a problemelor științifice în domeniu, precum și metodelor de introducere a creației componistice din RM în practica concertistică și în procesul didactic. Au fost editate 6 volume cu tezele comunicărilor la 5 ediții ale Conferinței Internaționale Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor muzical și creație componistică) în contemporaneitate și Simpozionului ştiinţific cu participare internaţională cu genericul Patrimoniul muzical în contemporaneitate (folclor și creația componistică) consacrat centenarului Gleb Ciaicovschi-Mereșanu. Au fost editate 5 volume de articole științifice Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică.

Membrii echipei proiectului au participat la conferinţe ştiinţifice internaţionale (cu 125 comunicări),  conferinţe ştiinţifice cu participare internațională (cu 12 comunicări) şi la conferinţe ştiinţifice cu statut naţional (28 comunicări), în total — 165 comunicări.

Cercetările întreprinse pe parcursul anilor 2015–2019 au fost valorificate în 11 culegeri de materiale științifice și 268 publicații semnate de participanţii la proiect. Membrii proiectului au publicat 9 cataloage, 2 monografii, 7 lucrări didactice, 2 suporturi de curs, 2 biobibliografii, capitole în monografii (4), un booklet și 241 articole științifice ce ţin de rezultatele obţinute în cadrul proiectului.

Membrii echipei au îndrumat masteranzi și doctoranzi care au participat la conferințe științifice și au pregătit articole despre creația muzicală și folclorul muzical din RM. Au efectuat cercetări științifice în calitate de conducători științifici ai tezelor de doctor, master, licență, de curs cu tematică relevantă proiectului. 3 cercetători (N. Slabari, Hr. Barbanoi, N. Chiciuc), lectori universitari AMTAP, membri ai proiectului, au definitivat și au susținut în a.2016 și în a.2019 teza de doctor în studiul artelor cu tematică relevantă proiectului (conducătorii științifici fiind membri al echipei).

Cercetările în domeniul muzicii naționale și a folclorului au sensibilizat și cercurile artistice: în perioada de referință participanții la proiect au luat parte la diferite emisiuni și manifestări de promovare a creaților compozitorilor din RM și a folclorului muzical; au pregătit studenți și elevi pentru participare la concursuri, festivaluri de promovare a creațiilor compozitorilor din RM și a folclorului muzical.   

Membrii echipei proiectului (V. Melnic, I. Ciobanu-Suhomlin, L. Balaban) au participat la Concursul Național de Compoziție și Muzicologie, compartimentul Muzicologie cu materialele științifice elaborate și editate în cadrul proiectului și au obținut/primit șase premii (Premiul Vladimir Axionov — 3 premii, Premiul Gleb Ciaicovschi-Mereșanu — 3 premii); la Concursul Național Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științe ale informării al anului 2015 (Premiu I).

Aviz asupra rezultatelor proiectului (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiJ57zg59TyAhW1gf0HHUTKBvEQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fasm.md%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-06%2Fextras_Balaban.doc&usg=AOvVaw1tVeeUCTDhNX7uSg8B0T_r):

extras_Balaban_page-0001.jpg
extras_Balaban_page-0002.jpg

Fișa de evaluare a rezultatelor ştiinţifice privind implementarea proiectului (https://old.asm.md/administrator/fisiere/activitati/f2503.pdf):

f2503_page-0002.jpg
bottom of page